โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โรงเรียนวัดนทีคมเขต

นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนทีคมเขต

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดนทีคมเขต

โรงเรียนวัดนทีคมเขต ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยคณะกรรมการอำเภอบ้านดอนและท่านพระครูโยคาธิการวินิตย์ เจ้าคณะอำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา ในสมัยนั้นพร้อมด้วยประชาชนได้ช่วยกันสร้างศาลาการเปรียญโรงเรียนชั่วคราวให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองฉนาก 2 (โยคาธิการวิทยาวัดนทีคมเขต) เป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองฉนาก 1 (วัดแหลมทอง) สามเณรประดิษฐ์ ณ ประดิษฐ์ เป็นผู้สอนคนแรก

ปี พ.ศ. 2478 นายโอภาส วัฒนกุล ครูฝึกสอนจากโรงเรียนวัดแหลมทอง ได้รับแต่งตั้งให้มาสอนแทนสามเณรประดิษฐ์ ณ ประดิษฐ์ และต่อมาทางราชการได้บรรจุครูมาสอนอีก 3 คน ทั้งได้แต่งตั้งให้ นายโอภาส วัฒนกุล เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ และได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อเดิม คือ โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองฉนาก 2 (โยคาธิการวิทยาวัดนทีคมเขต)

1 พฤษภาคม 2478 ทางอำเภอได้มีคำสั่งให้นายโอภาส วัฒนกุล ครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนวัดแหลมทองมาสอนแทนสามเณรประดิษฐ์ ณ ประดิษฐ์ และจัดโอนมาจากสาขาโรงเรียนวัดแหลมทองมาเป็นเอกเทศชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองฉนาก 2 (โยคาธิการวิทยานทีคมเขต) ทางอำเภอได้สั่งให้นายโอภาส วัฒนกุล เป็นผู้รักษาราชการแทนครูใหญ่

พ.ศ 2480 ท่านพระครูโยคาธิการวินิตย์ เป็นประธานบอกบุญเรี่ยไรจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายสร้างอาคารเรียนใหม่แบบถาวรยาว 6 วา กว้าง 3 วา มีมุกข้างเป็นเงิน 900 บาท สร้างเสร็จทำพิธีปัดป้ายให้ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองฉนาก 2 (โยคาธิการวิทยานทีคมเขต)

27 กรกฎาคม 2481 ทางราชการได้ย้ายนายเขียน วัฒนพันธ์ มาเป็นครูใหญ่
ฅ5 พฤศจิกายน 2485 ทางการให้นายขำ กลิ่นเสาวคนธ์ มาเป็นครูใหญ่

22 กรกฎาคม 2493 ทางการให้นายช่วง เกตุแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ท่านได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าหลายครั้งนำรายได้มาซ่อมแซมโรงเรียนและทำโต๊ะเก้าอี้

1 พฤษภาคม 2511 เปิดเรียนจากงบประมาณ 35,000 บาทและนางสาวบุหลัน ภาระตะศิลปินบริจาค 20,000 บาทและประชาชนบริจาค 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

1 กรกฎาคม 2518 ได้งบสร้างเขื่อนหน้าโรงเรียนจากเงินสภาตำบล 160,000 บาท

1 กันยายน 2518 เริ่มเทเสา คสล. จำนวน 40 ต้น ด้วยบำรุงพื้นที่ 20,000 บาท

23 พฤษภาคม 2519 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ด้วยเงินสภาตำบล 105,000 บาท ตามแบบ ป1 ก

10 ตุลาคม 2520 นายนิวัฒน์ เวฬุการ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่**

27 มีนาคม 2521 ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ ป 1 ข มุขข้างและวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2521 ได้รับมอบส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง

13 มีนาคม 2521 ได้เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างเป็นทางการ

2 มิถุนายน 2523 นายประโลม แจ่มกมล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

27 มกราคม 2529 นายพงศ์ศักดิ์ ชุมศรี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

3 เมษายน 2538 นายธงชัย ชวพงศ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

3 มิถุนายน 2540 คณะครู – ภารโรง คุณกานดา กาญจนสุขและคุณประทวน ทองม่วง ร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น 19,300 บาทสร้างป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณริมท่าข้างวัดนทีคมเขตขนาด 2 * 6 * 3 เมตร

14 สิงหาคม 2540 นายปัญญา เกิดผล ได้ขุดถนน มอบให้โรงเรียนสูง 1 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร มูลค่า 16,000 บาทจากริมโรงธรรม(เดิม)ถึงอาคารอเนกประสงค์ เลียบบางโดยขุดให้เชื่อมกับถนนหมู่บ้าน

2 ตุลาคม 2541 นายพงษ์ศักดิ์ ปัญญานันท์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

6 กรกฎาคม 2543 ได้งบประมาณสร้างสนามบาสพร้อมกันนี้โรงเรียนได้จัดงานเพื่อหารายได้สร้างเสาธงพร้อมฐาน ทำทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนด้วยงบประมาณ 100,000 บาท

7 มีนาคม 2545 ได้งบประมาณสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์

9 สิงหาคม 2545 ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง

15 กันยายน 2549 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในจำนวน 330,000 บาท

15 ตุลาคม 2550 นางพิณัฎฐา ศรีสิทธิยานนท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

30 พฤศจิกายน 2555 นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2557 ได้งบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน 100,000 บาท

ปี 2558 ได้งบประมาณดีดยกอาคารป 1 ข จำนวน 320,000 บาท

26 มิถุนายน 2561 ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบลเป็นรายการครุภัณฑ์จำนวน 400,000บาทและได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจำนวน 490000 บาท
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดนทีคมเขต เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

นโยบายเป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. โรงเรียนมีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง / ไหว้สวย

คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.