โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

การพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาการศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวจิราวรรณ ศรีเวก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎธานี เขต 1 ได้มานิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษางานวิชาการ เครือข่ายบางกุ้ง ของโรงเรียนวัทนทีคมเขต

การพัฒนาการศึกษา