โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนทีคมเขต มีนักเรียนทั้งหมด 79 คน  ห้องเรียนเรียนทั้งหมด 9 ห้อง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 1 5 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 8 4 12 1
รวมชั้นอนุบาล 16 8 24 3
ป.1 5 8 13 1
ป.2 5 5 10 1
ป.3 6 1 7 1
ป.4 4 4 8 1
ป.5 2 5 7 1
ป.6 3 7 10 1
รวมชั้นประถมศึกษา 25 30 55 6
รวมทั้งหมด 41 38 79 9