โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ประกันสังคม การสร้างระบบการตรวจสอบการประกันสุขภาพ อธิบายได้ ดังนี้

ประกันสังคม การรักษาพยาบาลเป็นหนึ่งในระบบประกันสังคมหลัก ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน และแม้กระทั่งความปลอดภัยในชีวิต กองทุนความมั่นคงทางการแพทย์ เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของระบบรักษาความปลอดภัยทางการแพทย์ และเป็นเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยชีวิต” ของประชาชน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจ และตระหนักถึงสุขภาพ และความปลอดภัย

ในชีวิตของประชาชน เป็นหน้าที่พื้นฐานของฝ่ายความมั่นคงทางการแพทย์ ที่จะต้องดูแลให้สถาบันการแพทย์ให้บริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและสะดวก รวดเร็ว ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กองทุนประกันสุขภาพ ระบบตรวจสอบเป็นหนึ่งในการจัดสถาบันที่สำคัญ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานบริหารความมั่นคงทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ร้องขอความคิดเห็นต่อสาธารณชน

เกี่ยวกับมาตรการชั่วคราว สำหรับการบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางการแพทย์ เรียกว่า ร่างความคิดเห็น ซึ่งได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ในการรับรองการตรวจสอบการประกันสุขภาพ และมีส่วนทำให้การกำกับดูแลความมั่นคงทางการแพทย์ถูกต้องตามกฎหมาย และการส่งเสริมหลักนิติธรรม การสร้างสังคมภายใต้หลักนิติธรรม มีความสำคัญในเชิงบวก

ประกันสังคม

ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย สี่ประเภทต่อไปนี้ ควรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เมื่อสร้างระบบการตรวจสอบการประกันสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบประกันสุขภาพ กับการจัดการข้อตกลง การร่างความคิดเห็น กำหนดว่าการตรวจสอบความปลอดภัยทางการแพทย์ หมายถึง การดำเนินการตามข้อตกลงการประกันสุขภาพ โดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางการแพทย์

ในสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย และร้านขายยาขายปลีก ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การได้รับผลประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น และบุคคลที่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การตรวจสอบ ดำเนินการโดยการใช้ ประกาศเกี่ยวกับการพิมพ์ และแจกจ่ายแค็ตตาล็อกแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย

ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงทางการแพทย์ ของสำนักงานบริหารความมั่นคงทางการแพทย์แห่งชาติ กำหนดว่า การตรวจสอบการประกันสุขภาพ เป็นการตรวจทางปกครอง และหลักพื้นฐานทางกฎหมายมีให้ในมาตรา 31 ของกฎหมายประกันสังคม กล่าวคือ หน่วยงานประกันสังคม อาจลงนามในสัญญาบริการกับสถาบันทางการแพทย์ และผู้ค้ายา เพื่อควบคุมพฤติกรรมการบริการทางการแพทย์

ตามความต้องการของบริการการจัดการ สถาบันการแพทย์ จะต้องให้บริการทางการแพทย์ที่สมเหตุสมผลและจำเป็นแก่ผู้ประกันตน และระเบียบประกันสังคม ว่าด้วยการตรวจสอบ คำสั่งกระทรวงแรงงานฉบับที่ 16 มาตรา 31 ของกฎหมายประกันสังคม เป็นข้อกำหนดสำหรับข้อตกลง ที่มีจุดตายตัวและไม่ได้กำหนดว่า หน่วยงานประกันสังคม มีอำนาจในการตรวจสอบ

มาตรการตรวจสอบประกันสังคม ยังคงมีผลทางกฎหมาย แต่พูดอย่างเคร่งครัด มาตรการเหล่านี้ส่วนใหญ่กำหนดขึ้นตาม ระเบียบชั่วคราวว่าด้วยการเรียกเก็บเบี้ยประกันสังคมไม่เพียงพอ ในปัจจุบัน พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการตรวจสอบการประกันสุขภาพส่วนใหญ่ เป็นไปตามมาตรา 80 วรรคสองของกฎหมายประกันสังคม ซึ่งระบุว่า หน่วยงานประกันสังคมต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกับการประกันสังคม

เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ การจัดการและการลงทุนของกองทุนประกันสังคม บทบัญญัติ มาตรา 82 วรรค 2 ว่าด้วย ฝ่ายบริหารประกันสังคม ฝ่ายบริหารสุขภาพ หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานจัดเก็บเบี้ยประกันสังคม ฝ่ายการเงิน และการรายงานและข้อร้องเรียนของหน่วยงานตรวจสอบ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน และหน่วยงานของตน ให้ดำเนินการตามกฎหมาย

และมาตรา 74 หน่วยงานประกันสังคมต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงาน ประกันสังคม ผ่านการจัดการธุรกิจ สถิติ และการสำรวจ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียมข้อกำหนดตามความเป็นจริงและทันท่วงที” แต่ก็เป็นหลักการเกินไปและขาดบรรทัดฐานในการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของการตรวจสอบการประกันสุขภาพ

การตรวจสอบการประกันสุขภาพ เป็นการตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบทางปกครอง เป็นหน่วยงานด้านการบริหารตามอำนาจการบริหารของตน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ คำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจในการดำเนินการทางปกครอง โดยจะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลเมือง นิติบุคคล หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรอื่นๆ การดำเนินการตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และกำกับดูแลภายนอกเฉพาะด้านการบริหาร เป็นการดำเนินการด้านการบริหารเฉพาะที่ฝ่ายบริหารบังคับให้เข้าใจ กำกับดูแล และชี้นำเพียงฝ่ายเดียว สำหรับการตรวจสอบทางปกครอง ควรแยกความแตกต่างจากการสอบสวนทางปกครอง

สถาบันทางการแพทย์ และหน่วยธุรกิจเภสัชกรรม สำหรับการจัดหาบริการทางการแพทย์ และเภสัชกรรม ตามบทบัญญัติของศาลประชาชนสูงสุดในหลายประเด็น เกี่ยวกับการพิจารณาคดีความตกลงทางปกครอง มาตรา 1 ระบุว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารการบริหาร หรือการบริการสาธารณะ หน่วยงานธุรการได้เจรจาและสรุปผล ข้อตกลงกับพลเมือง นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ

ข้อตกลงที่มีเนื้อหาของสิทธิ และภาระผูกพันในกฎหมายปกครองเป็นของบทบัญญัติของข้อตกลงทางปกครอง และลักษณะทางกฎหมายของข้อตกลงการประกันสุขภาพ ควรกำหนดเป็นข้อตกลงทางปกครอง การตรวจสอบการประกันสุขภาพ ในฐานะการตรวจสอบการบริหารนั้น แตกต่างอย่างมากจากข้อตกลงการประกันสุขภาพโดยธรรมชาติ แบบแรกเป็นกฎหมายฝ่ายเดียว บังคับบัญชา และบังคับ

ซึ่งเป็นประเภทของการบังคับใช้กฎหมายทางปกครอง ในขณะที่แบบหลังเป็นการกระทำทางกฎหมายของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปโดยสมัครใจ และไม่ได้อยู่ในวิธีการบังคับใช้กฎหมายทางปกครอง ในแง่หนึ่งโดยทั่วไป ข้อตกลงด้านการบริหาร ไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย สำหรับกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และข้อตกลงการประกันสุขภาพ ไม่สามารถกำหนดอำนาจในการตรวจสอบการประกันสุขภาพ

อ่านบทความอื่นๆ ต่อได้ที่.. ภาษา การเปรียบเทียบภาษาพื้นฐานกับภาษาต่างประเทศ