โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ประเมินความสามารถ

ประเมินความสามารถ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

ประเมินความสามารถ