โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนทีคมเขต

อาคารสถานที่
อาคารสถานที่

อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2506

อาคารสถานที่
อาคารสถานที่

อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519

ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516

ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2545

สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549

อาคารสถานที่ รูปภาพ อาคารเเละสถานที่ภายใน โรงเรียนวัดนทีคมเขตจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน