โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่า

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนวัดนทีคมเขต ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนมีพันปีหลวง โดยมีพระครูสังฆพิเนต เจ้าอาวาสวัฒนทีคม

คณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปลูกป้าถวายเป็นพระราชกุศล และให้นักเรียนได้ตระหนักในการรักษาสิ่งแวคล้อม และสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้แก่ โรงเรียนและชุมชนได้รายงานช่าวโดย นางสาวกาญจนา มะเดีย ตำแหน่งครูโรงเรียนวัคนที่คมเขตผู้บผิดชอบงนประชาชัมพัน โรงวียนวัดนทีคมขต ๒๔ มแ4 ค.คอองแกก ก.มือง จ.อุราษฎร์ชานี ๘๔๐๐0ร.ร.วัตนที่คมเขต