โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ดิน อธิบายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนในดินด้วยเชื้อซัลโมเนลลา

ดิน ในกรณีที่ไม่มีความเป็นไปได้ในการตรวจหาเอ็นเทอร์โรแบ … Read more